Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΥΣΔΕΕνημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
          Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 30/4/2015

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
   Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 30 Απρίλη σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
  1. Απορρίφθηκε ένσταση εκπαιδευτικού επί των μετατάξεων από κλάδο σε κλάδο
  2. Έγινε δεκτή ανάκληση παραίτησης εκπαιδευτικού.
  3. Απορρίφθηκαν 4 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία.
  4. Εξετάστηκαν αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας, πολυτεκνίας ή άλλων λόγων ( διάφορων από πολυτεκνία ασθένεια) για το έτος 2015 με σκοπό να εξεταστεί η συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων του άρθρου 13 του ΠΔ 50/96, του άρθρου 1 παρ 8 του ν. 3194/2003, του άρθρου 17 του ν. 3402/2005, του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 και του άρθρου 52 του ν. 4115/2013. Πιο συγκεκριμένα 4 αιτήσεις για άλλους λόγους οι οποίες απορρίφθηκαν αφού δεν εμπίπτουν σε καμιά ειδική κατηγορία. 78 αιτήσεις λόγω πολυτεκνίας εκ των οποίων απορρίφθηκαν 4. Τέλος 215 αιτήσεις λόγω ασθένειας ιδίου του εκπαιδευτικού ή μέλους της οικογένειάς του εκ των οποίων απορρίφθηκαν 128. Η συζήτηση επί των μεταθέσεων θα γίνει τον Ιούνιο και αφού συνυπολογιστούν οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών.
   Στο σημείο αυτό σας ενημερώνουμε για το ποιοι εκπαιδευτικοί ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης:

Το άρθρο 13  του ΠΔ 50/96 αναφέρει:
«Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις  των εκπαιδευτικών λειτουργών μετατίθενται ή τοποθετούνται κατά προτεραιότητα συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους:
α) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS, σύνδρομο DΟWΝ και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Crohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής (πλέον ΚΕΠΑ) στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας.
β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλους. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
γ) Οι εκπαιδευτικοί που οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία, αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, ΑΙDS και σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του CrohnΗ προτεραιότητα για τις μεταθέσεις (περ. α &γ)  ισχύει και για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή ( μέσω ΚΥΣΔΕ) όσο και για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις της ίδιας περιοχής (μέσω ΠΥΣΔΕ). Η προτεραιότητα για τις μεταθέσεις στην περ. β ισχύει για τις μεταθέσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Το Άρθρο 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 17-10-2005 τ.Α') αναφέρεται στη δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία:
 «Οι μορφές αναιμίας δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική, ισοδυναμούν, ως προς τα ιατρικά και κοινωνικά προβλήματα που προκαλούν στους πάσχοντες, προς την ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, και οι πάσχοντες τυγχάνουν των ευεργετημάτων που απολαμβάνουν κατά νόμο όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία .

Η Παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν.3194/03 ΦΕΚ 227/Α αναφέρεται στη Σκλήρυνση κατά πλάκας:
«Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, αμέσως μετά τους υποψήφιους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις μεταθέσεων - αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών.

Τέλος η νόσος Hodgkin, No Hodgkin και Willebrand:
« Με την Αριθμ. 19 Απόφαση της 217ης/18.9.08 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την αριθμ. 1/4,5-2-2009 Πράξη του ΚΥΣΠΕ θεωρείται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 13 «ειδικές κατηγορίες μετάθεσης» του Π.Δ. 50/1996».

Το άρθρο 6 του Ν. 3454/2006  αναφέρεται στην έννοια του πολυτέκνου:
1.      Το άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επι­μέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή πε­ρισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολο­γικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώ­νουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
2.  Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημια­κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.
4.  Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης πα­ραγράφου του παρόντος άρθρου.»
2. Το άρθρο δεύτερον του ν. 1910/1944 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
2.  Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέμει την πολυτεκνική ιδιότητα. Η θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά τριετία ατελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007.
3.  Ενστάσεις κατά των αποφάσεων απονομής ή μη της πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανώτατη Συνο­μοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος υποβάλλονται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εκδικάζονται από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος.»
3. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του παρόντος, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβά­νουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύο­νται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.

Το άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 αναφέρει: Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν. 3848/2010 (Α΄71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.

   Στο σημείο αυτό να τονίσω ότι το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα συμφώνησε στην αναγκαιότητα ένταξης και νέων σοβαρών ασθενειών στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων. Είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειονότητα από τις 215  αιτήσεις αναφέρεται σε πολύ σοβαρές ασθένειες!  Πάγια θέση της ΟΛΜΕ είναι η ένταξη νέων ασθενειών στην ειδική κατηγορία μεταθέσεων. Θεωρούμε ότι η ένταξη ασθενειών θα πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφού τα επιστημονικά δεδομένα της Ιατρικής μεταβάλλονται ταχύτατα .Απαιτείται συνεπώς η  ΑΜΕΣΗ συγκρότηση της  ειδικής επιστημονικής επιτροπής που θα καθορίζει με σαφήνεια τις ασθένειες που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία ( νεώτερες ασθένειες πιθανά να ενταχθούν και παλαιότερες πιθανά να αφαιρεθούν) και η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Αθήνα  30/4/2015Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr)
  Άκης Λουκάς    
  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   
 ( τηλ.:6974320189, 
 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών ΚινήσεωνΤρίτη, 28 Απριλίου 2015

ED

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
-----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: press@minedu.gov.gr
                                                                                                                     
                                                                                                                           Μαρούσι,  28 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τροπολογίες στο νομοσχέδιο για «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα»

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατέθεσε στην Μόνιμη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής τις τροπολογίες που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Σταύρου Κοντονή και αφορούν τη ρύθμιση επειγόντων ζητημάτων για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Επειδή α) δεν είχε γίνει καμία προετοιμασία από τις ηγεσίες του Υπουργείου για την εφαρμογή του «Νέου Λυκείου» (δεν υπήρχαν ούτε αναλυτικά, ούτε ωρολόγια προγράμματα) ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία από την επόμενη σχολική χρονιά και β) επειδή το σύστημα με το οποίο οι μαθήτριες/ τες είχαν περιορισμένες δυνατότητες επιλογής σχολών και πολλά παιδιά με υψηλή βαθμολογία έμειναν εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στις παρακάτω παρεμβάσεις του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο θα ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά:

-Διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής),
-Ορίζονται πέντε Επιστημονικά πεδία: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής και Υγείας, Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική.
- Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2015-16  δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες: α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής και β) Να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα δεύτερο  Επιστημονικό Πεδίο, αν επιλέξουν και ένα 5ο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα.
-Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ή τα δύο επιστημονικά πεδία στα οποία θα έχουν πρόσβαση.
-Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού. Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο.
-Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Μαθήματα Γενικής Παιδείας, Μαθήματα Προσανατολισμού και Μαθήματα Επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Παράλληλα:

- H επιλογή των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων για τις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων παύει να ισχύει. Για τις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες το μάθημα
- Προβλέπεται ότι για την απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.
- Επαναφέρονται οι εκπαιδευτικοί που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας – απόλυσης, στα σχολεία και τις οργανικές θέσεις που υπηρετούσαν: το ΥΠΟΠΑΙΘ προχωρεί στην επανασύσταση των τομέων και ειδικοτήτων που είχαν καταργηθεί και είχαν δοθεί αποκλειστικά ως δώρο στα ιδιωτικά σχολεία, προκαλώντας αποκλεισμό των φτωχότερων στρωμάτων από την επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς οι μνημονιακοί νόμοι κατάργησαν βίαια το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην εργασία από 2500 περίπου εκπαιδευτικούς, που ανήκαν σε 50 διαφορετικές ειδικότητες και ασκούσαν το λειτούργημά τους στη δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επειδή τα στελέχη εκπαίδευσης α) έχουν ως κύρια αποστολή την εποπτεία, τον συντονισμό και τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου β) πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα (επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, διδακτική και διοικητική εμπειρία) γ) να διαθέτουν δημοκρατική συμπεριφορά, σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις, ικανότητες διοίκησης, οργάνωσης και συντονισμού, επικοινωνιακές δεξιότητες και να εμφορούνται από διάθεση για ουσιαστική συνεργασία με τη σχολική κοινότητα δ) οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν μπορούν να διαπιστωθούν εάν συντρέχουν ή όχι στη διάρκεια μιας ολιγόλεπτης συνέντευξης η οποία στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για την επιλογή «ημετέρων» της εκάστοτε εξουσίας, η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων αποσύρει τη διαδικασία της συνέντευξης και οι ρυθμίσεις του νέου συστήματος επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης είναι οι εξής:

1) Όσον αφορά τους υποψήφιους Διευθυντές σχολικών μονάδων:

-Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για Διευθυντές σχολικών μονάδων καταθέτουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας στο οικείο ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ όπου εμπεριέχονται και αποδεικνύονται τα τυπικά τους προσόντα.
-Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 8ετής διδακτική προϋπηρεσία. Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτισή τους (66% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου, στο οποίο επιθυμούν να βάλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).
-Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να βάλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ σχολικές μονάδες, εφόσον έχει υπηρετήσει σε αυτές  την τελευταία πενταετία.
-Υποψήφιος που συγκεντρώνει ποσοστό μικρότερο του 20% των ψήφων, κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας στον σύλλογο διδασκόντων, αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής, καθώς θεωρείται ότι δεν ικανοποιεί επαρκώς το κριτήριο αποδοχής εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας.
-Η ψηφοφορία είναι μυστική και απαιτείται η αυξημένη απαρτία (66%) του συλλόγου διδασκόντων. Σε αυτήν  δικαίωμα ψήφου έχουν οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, μόνιμοι και αναπληρωτές.

2) Όσον αφορά τους Διευθυντές εκπαίδευσης:
-Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για Διευθυντές Εκπαίδευσης καταθέτουν αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας στο οικείο ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ όπου εμπεριέχονται και αποδεικνύονται τα τυπικά τους προσόντα.
-Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να θέσουν υποψηφιότητα είναι η 10ετής διδακτική προϋπηρεσία. Ως επιπλέον μοριοδοτούμενα προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται η διοικητική εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, η παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτισή τους (66% επί της συνολικής μοριοδότησης) και η γνώμη των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας, στην οποία επιθυμούν να βάλουν υποψηφιότητα (33% επί της συνολικής μοριοδότησης).
-Κάθε υποψήφιος μπορεί να βάλει υποψηφιότητα σε δυο το πολύ Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Υποψήφιος που συγκεντρώνει ποσοστό μικρότερο του 20% των ψήφων, κατά τη διαδικασία ψηφοφορίας από τους -Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής, καθώς θεωρείται ότι δεν ικανοποιεί επαρκώς το κριτήριο αποδοχής εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας.

3) Προϋποθέσεις επιλογής στελεχών Εκπαίδευσης:
- Ως Διευθυντές Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας, με δωδεκαετή (12) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον επτά (7) σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.
  2. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στην Πρωτοβάθμια  ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Επειδή α) ο διπλός όρος «πρότυπο-πειραματικό» σχολείο είναι αντιεπιστημονικός, β) η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων θεωρεί επιθυμητή και αναγκαία τη λειτουργία εκπαιδευτικών θεσμών όπου θα διεξάγεται επιστημονικά εποπτευόμενη εκπαιδευτική έρευνα και συστηματική πιλοτική εφαρμογή των νέων αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων, των διδακτικών μεθόδων, των εργαλείων, των εγχειριδίων, των καλών πρακτικών που θα πρέπει να διαχυθούν, αφού μελετηθούν πιλοτικά, στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος και γ) επειδή δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα όσον αφορά τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, αν οι πιλοτικές εφαρμογές γίνονται σε σχολεία με μαθητικό πληθυσμό επιλεγμένο με εισαγωγικές εξετάσεις, δηλαδή με διαγωνισμό και μάλιστα πολύ ανταγωνιστικό, γιατί αυτός ο πληθυσμός δεν αποτελεί κατά καμία έννοια αντιπροσωπευτικό δείγμα. Γι’ αυτό το λόγο:

-Οι σχολικές μονάδες που έχουν χαρακτηριστεί ως «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» αποχαρακτηρίζονται και ορίζονται ως «Πειραματικά Σχολεία», εκτός από τις παρακάτω σχολικές μονάδες που ορίζονται ως «Πρότυπα Σχολεία»: α) Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, β) Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, γ) Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης , δ) Πρότυπο  Γυμνάσιο Αναβρύτων, ε) Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής , στ) Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, ζ) Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης , η) Πρότυπο  ΓΕΛ Αναβρύτων.

- Οι πιλοτικές εφαρμογές των Πειραματικών Σχολείων σχεδιάζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Ι.Ε.Π., των Πανεπιστημίων ή των ερευνητικών κέντρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καθώς και από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή τις ίδιες τις σχολικές μονάδες με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία

-Ο όρος «Πρότυπα» αναφέρεται στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουν εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία και όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό αυτών των σχολικών μονάδων, ορίζονται τα κριτήρια και ο τρόπος εισαγωγής των μαθητών και των μαθητριών.

- Τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία μπορεί να συνδέονται με Πειραματικά Δημοτικά, τα οποία επίσης μπορεί να συνδέονται με Πειραματικά γυμνάσια και εκείνα μπορεί να συνδέονται με Πειραματικά Λύκεια. Τα Πρότυπα Γυμνάσια επίσης μπορεί να συνδέονται με Πρότυπα Λύκεια.

-Ο αριθμός των μαθητών και μαθητριών που μπορεί να εγγραφούν στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή Πειραματικό Γυμνάσιο ή Πειραματικό Λύκειο είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου Πειραματικού Νηπιαγωγείου ή Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου ή Πειραματικού Γυμνασίου αντίστοιχα.

-Η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία  γίνεται αποκλειστικά με κλήρωση και υπό όρους απόλυτης διαφάνειας. Διαδικασίες κλήρωσης μαθητών και μαθητριών διενεργούνται μετά την εισαγωγική σχολική τάξη μόνο για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων που προκύψουν στην επόμενη τάξη της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας, στην περίπτωση που το σχολείο είναι συνδεδεμένο με σχολείο επόμενης βαθμίδας.

- Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα Γυμνάσια καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου.  Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία στις λοιπές τάξεις πλην της εισαγωγικής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια τάξη.

-Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμμετέχει στις διαδικασίες επιλογής μίας και μόνο μίας σχολικής μονάδας. Στην περίπτωση των δευτεροβάθμιων σχολικών μονάδων κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει την αίτηση συμμετοχής του στις διαδικασίες επιλογής είτε σε μία Πειραματική, είτε σε μία Πρότυπη σχολική μονάδα.

-Μεταβατικά, για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίων και Λυκείων τόσο των Πειραματικών όσο και των Προτύπων θα γίνει με εξετάσεις, που θα διενεργηθούν με ευθύνη των σχολικών μονάδων, εκτός εάν η Διοικούσα Επιτροπή μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων και του ΕΠΕΣ του σχολείου ορίσει διαφορετικά.Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

ΣΥΝΕΚ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πράγματι, «έπεσαν οι μάσκες»

Πέντε ολόκληρα χρόνια οι εκπαιδευτικοί έχουμε βιώσει μια απίστευτα βάρβαρη πολιτική. Περικοπές μισθών, στα όρια της εξαθλίωσης για τους νεότερους υπηρεσιακά συναδέλφους μας, αξιολόγηση νεοφιλελεύθερης κοπής, που έφερε στα σχολεία μας:
ü  το φόβο, τον ανταγωνισμό και τη διχόνοια,
ü  ένα αλλοπρόσαλλο «πειθαρχικό δίκαιο», που στερούσε ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας από τους εκπαιδευτικούς και τους άφηνε ανυπεράσπιστους, βορά στην ανθρωποφαγία του κοινωνικού αυτοματισμού, που τόσα χρόνια καλλιεργήθηκε συστηματικά από αρμόδιους και αναρμόδιους,
ü  τις διαθεσιμότητες – απολύσεις των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που πετάχτηκαν στο δρόμο μαζί με τους μαθητές τους κυριολεκτικά μέσα σε μια νύχτα,
ü  τον ωμό αυταρχισμό μιας διοίκησης που κινήθηκε με γνώμονα το περίφημο «θα δείτε τι εστί βερίκοκο»,
ü  την απίστευτη υποκρισία των κυβερνώντων απέναντι στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και την τύχη του δημόσιου σχολείου, ενός σχολείου που έχει κυριολεκτικά βιαστεί από τις νεοφιλελεύθερες αποφάσεις των μνημονιακών κυβερνήσεων Ν.Δ.– ΠΑΣΟΚ,
ü  τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις τμημάτων και σχολείων,
ü  τη διάλυση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
ü  την «Τράπεζα Θεμάτων» και το υπέρμετρα αυστηροποιημένο σύστημα προαγωγής στο Λύκειο,
ü  την αύξηση της μαθητικής διαρροή ως φυσική συνέπεια όλων των προηγουμένων,
και πόσα άλλα ακόμα…
Αυτές τις μέρες ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με το οποίο καταργούνται οι διαθεσιμότητες και επιστρέφουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ στις οργανικές τους θέσεις. Καταργούνται επίσης η αυτοδίκαιη αργία και το μνημονιακό «πειθαρχικό δίκαιο», καθώς και η πολιτική επιστράτευση των απεργών.
Καταργείται δηλαδή αυτή η πολιτική που βιώσαμε τόσο οδυνηρά στο πετσί μας στα σκληρά χρόνια της βαρβαρότητας. Κάποιοι, μάλιστα, από μας πάρα πολύ ακριβά. Είναι  πραγματικά αδιανόητο να πιστεύει κανείς ότι έχουμε ξεχάσει πού βρισκόμασταν μόλις πριν λίγους μήνες.
Προφανώς, πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά.  Τα τραύματα που άφησαν αυτές οι πολιτικές στην εκπαίδευση και την κοινωνία είναι αμέτρητα και βαθιά. Όμως, πήραμε μια ανάσα.
Κάποιοι, που φαίνεται ότι ανακάλυψαν όψιμα το συνδικαλισμό, βγαίνουν ξαφνικά στα κάγκελα. «Έπεσαν οι μάσκες», μας «αποκαλύπτει» η ΔΑΚΕ στο προεκλογικό της υλικό. Μόνο που οι πράγματι πεσμένες μάσκες αφορούν τη Ν.Δ. και τους συμμάχους της στις μνημονιακές πολιτικές.
«Φυσικά κατά»!, αναφώνησε ειρωνικά ο εκπρόσωπος της Ν.Δ. στη Βουλή, όταν ρωτήθηκε αν ψηφίζει επί της αρχής το σχετικό νομοσχέδιο.
ü  «Φυσικά κατά», λοιπόν, στην επιστροφή των διαθέσιμων.
ü  «Φυσικά κατά» στην κατάργηση της διαθεσιμότητας.
ü  «Φυσικά κατά» στην κατάργηση της αυτοδίκαιης αργίας.
ü  «Φυσικά κατά» στην κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης των απεργών.
Ευτυχώς που μας θυμίζουν οι ίδιοι την πολιτική τους, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι από την ηγεσία της ΔΑΚΕ ξεχνούν πολύ γρήγορα. Δεν ξεχνάμε όμως εμείς…
Αυτό όμως που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η στάση του ΚΚΕ. Σε ένα τόσο σημαντικό και θετικό επί της αρχής νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, οι βουλευτές του ΚΚΕ ψηφίζουν «παρών». Τι έχουν να απαντήσουν αλήθεια γι’ αυτό οι εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ στους εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα;
Από το «Ποτάμι», πάλι, η στάση τού «παρών» ήταν αναμενόμενη.
Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - κατά διαβολική σύμπτωση ήταν ο κ. Λοβέρδος - αποχώρησε για… ηθικούς λόγους.
Τελικά είχε απόλυτο δίκιο η ηγεσία της ΔΑΚΕ:
«Οι μάσκες έπεσαν…»

 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ
Αθήνα, 23/4/15


ΣΥΝΕΚ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
"Η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων και το αντιπολιτευτικό μένος των ΠΑΜΕ, ΔΑΚΕ και ΠΕΚ στην ΟΛΜΕ."
Στο τελευταίο ΔΣ της ΟΛΜΕ με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ και πρόθυμους συνοδοιπόρους τη ΔΑΚΕ και την ΠΕΚ (πρώην ΠΑΣΚ),επεξεργάστηκαν ψήφισμα για την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος  με βασικό περιεχόμενο την “καταγγελία της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής” και την κινδυνολογία για τη λειτουργία σχολείων, νοσοκομείων κλπ. και την άμεση διεκδίκηση των μισθολογικών απωλειών.
Οι ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ μπροστά σε αυτές τις όψιμες μικροπαραταξιακές συγκλίσεις και τη σύγχυση που δημιουργούν, ξεκαθαρίζουν ότι:
Είναι δεδομένο ότι η νομοθέτηση σοβαρών ζητημάτων με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) συνιστά μια αντιδημοκρατική απόκλιση από την πάγια κοινοβουλευτική διαδικασία.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η χρήση ΠΝΠ πρέπει να γίνεται σε ειδικές και έκτακτες συνθήκες για τη χώρα.
Εκτιμάμε, όπως άλλωστε και η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού βιώνει, ότι η χώρα δέχεται έναν αισχρό εκβιασμό οικονομικής ασφυξίας με στόχο να υποταχθεί στις μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας που προσπαθούν να επιβάλουν οι δανειστές.
Η ΠΝΠ για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων αντικειμενικά καθίσταται μια αναγκαστική απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις και τους εκβιασμούς.
Η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες, πέραν όλων των άλλων, αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την πολιτική υποκρισία, όχι μόνο της σημερινής αντιπολίτευσης η οποία στα χρόνια του Μνημονίου διέλυσε τη δημόσια διοίκηση και το ασφαλιστικό σύστημα, αλλά και ορισμένων συνδικαλιστών, που σήμερα εμφανίζονται ως όψιμοι υπερασπιστές της περιουσίας των κρατικών φορέων και των ασφαλιστικών ταμείων.
Δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι όσοι ηθελημένα ή αθέλητα εμφανίζονται πολέμιοι της μεταφοράς των διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντικειμενικά συντάσσονται με όλους εκείνους που στην ουσία παίζουν το παιχνίδι των ξένων και των εγχώριων συμφερόντων, που θέλουν τη χώρα έρμαιο των δανειστών και τοκογλύφων, και την οδηγούν να συρθεί λόγω της συνεχούς εκβιαστικής πιστωτικής ασφυξίας –που της επιβάλλουν – στην εφαρμογή των παράλογων απαιτήσεων τους.
Κατά συνέπεια, η ενέργεια της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της μη υποχώρησης απέναντι στις πιέσεις που ασκούνται από «δανειστές» και «θεσμούς» και από τη στιγμή που πρόκειται για διασφαλισμένη τοποθέτηση χρημάτων, είναι εμφανές ότι διασφαλίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων και του ελληνικού λαού.
Είναι ακόμα υποκρισία, αυτοί που με το περιβόητο κούρεμα των ομολόγων (PSI) το 2012 υπεξαίρεσαν από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 11,8 δισεκατομμύρια €, εκ των οποίων το 1 δις € αφορούσε μόνο τις απώλειες του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), να εμφανίζονται σήμερα υπερασπιστές των αποθεματικών των κρατικών φορέων.
Τονίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η απόφαση αυτή να δημιουργήσει πρόβλημα στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις αρμόδιες υπηρεσίας. Επίσης, τα αποθεματικά αυτά σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του χρέους, παρά μόνο για τις εσωτερικές ανάγκες της χώρας και την κανονική πληρωμή των μισθών και συντάξεων.
Απαιτούμε από την κυβέρνηση, στηριγμένη στη συσπείρωση των λαϊκών δυνάμεων, να δυναμώσει τις αντιστάσεις της θέτοντας τα συμφέροντα του λαού πάνω από τα κέρδη και τις πολιτικές ΕΕ – ΕΚΤ – ΔΝΤ.

Οι εκπρόσωποι των ΣΥΝΕΚ/ΜΕΤΑ στο ΔΣ της ΟΛΜΕ

Αθήνα, 27 Απριλίου 2015

Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

ΓΣ Β΄ ΕΛΜΕ

Β΄ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μοσχονησίων 23 Αιγάλεω Τ.Κ.12242
Τηλ – Fax  5910896                                                   Αιγάλεω 23/4/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

     Καλούνται οι καθηγητές της Β’ ΕΛΜΕ σε εκλογοαπολογιστική  Γ.Σ για το 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ,  την Πέμπτη 7 Μαΐου στο 90 Γυμνάσιο Αιγάλεω (Ψαρών και Ιερά Οδός έναντι LIDL) στις 10:00. Για τη συμμετοχή μας στη Γ.Σ του σωματείου χορηγείται συνδικαλιστική άδεια.
     Οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 από τις 08:30 έως τις 20:00 στα γραφεία της Β΄ ΕΛΜΕ.
    
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ
 ΣΤΙΣ 10:00 ΣΤΟ 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ -
ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ  ΑΠΟ ΤΙΣ 08:30 – 20:00
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΜΕ

Για το Δ.Σ της ΕΛΜΕ


Ο Πρόεδρος

Κορδής Νεκτάριος
Η  Γεν. Γραμματέας

  Νομίδη Κατερίνα


Στις    εκλογές  για το 17ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ
Ψηφίζουμε – στηρίζουμε
Το ψηφοδέλτιο της Εκπαιδευτικής Ριζοσπαστικής Αριστεράς
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Β΄ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1.      Αργύρης Βαγγέλης Εσπερινό ΓΕΛ Αιγάλεω
2.      Βενετσάνου Ιωάννα       2ο Γυμν. Αγ. Βαρβάρας
3.      Δουλτσίνος Δημήτρης    Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω
4.      Καλογιαντσίδης  Θανάσης            3ο  Γυμνάσιο Χαϊδαρίου
5.      Καπετανίδου  Θεοδοσία   6ο  ΓΕΛ Αιγάλεω
6.      Κατσωνόπουλος Θοδωρής         ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω
7.      Κολιός Γιάννης               1ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
8.      Κορδής  Νεκτάριος           6ο  ΓΕΛ Αιγάλεω
9.      Κρομμύδα Χρύσα          2ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
10.  Κουτσοθεοδωρής Λάμπρος   3ο ΓΕΛ Αιγάλεω
11.  Κρητικού  Τριανταφυλλιά Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω
12.  Λαμπρόπουλος  Γιώργος  4ο ΓΕΛ Αιγάλεω
13.  Μαρίνη Αλεξάνδρα          5ο ΓΕΛ Αιγάλεω
14.  Μαυρωνάς  Ανδρέας    2ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου
15.  Μαστροδήμος Πανταζής        2ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου
16.  Μπαρούς Γιάννης  5ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου
17.  Ναούμης Γιώργος  ΤΕΕ Ειδ. Αγωγής Αιγάλεω
18.  Νικολαϊδης Συμεών   2ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου
19.  Νομίδη Κατερίνα  1ο  Γυμνάσιο Χαϊδαρίου
20.  Νούτσης Γιώργος    4ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου
21.  Ντάμπου Παρασκευή   4ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου
22.  Παγουλάτου Λίτσα      2ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου
23.  Παπαγεωργίου Γιάννης  ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω
24.  Παπαδάκης Παναγιώτης   Εσπερινό ΕΠΑΛ Αιγάλεω
25.  Παπαδάκης Παντελής       3ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου
26.  Παπαδόπουλος  Ιορδάνης             4ο  ΓΕΛ Αιγάλεω
27.  Παυλάκη Παυλίνα               5ο ΓΕΛ Αιγάλεω
28.  Πολυχρονιάδου Πετρούλα  4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
29.  Πολυχρονίδου Νατάσσα  3ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου
30.  Ποτηροπούλου Μαρία      2ο  Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας
31.  Σαριδάκη Βασιλική  1ο ΕΠΑΛ Αιγάλεω
32.  Σιαχάμης Βαγγέλης  5ο  ΓΕΛ Αιγάλεω
33.  Σκλαβενίτη Άννα     9ο Γυμνάσιο Αιγάλεω
34.  Σταθόπουλος Ανδρέας  6ο  ΓΕΛ Αιγάλεω
35.  Φραγκίσκος Νίκος  1ο  Γυμνάσιο Αιγάλεω

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Β΄ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δύναμη αντίστασης, ενότητας, σύνθεσης και προοπτικής