Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

ΜΙΑ ΘΕΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ Κ.AN.E.Π. /ΓΣΕΕ ΚΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 25.10.2014

Α. Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΓΣΕΕ, παρουσιάζεται το  προφίλ του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π.). Σύμφωνα λοιπόν με την παρουσίαση «Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2004 για την υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής της σε όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων, στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας. Στοχεύει στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δομών και στρατηγικών για τη μετάβαση όλων στην κοινωνία της γνώσης, στην ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπικής και μη τυπικής), στο να αυξήσει τις ευκαιρίες πρόσβασης των πολιτών σε όλο το σύστημα εκπαίδευσης (τυπικής και μη τυπικής), βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις μορφές, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση, μελέτη, καταγραφή και αξιολόγηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και στη διερεύνηση προτύπων καλής πρακτικής στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών και στη συνεργασία με διεθνή ερευνητικά κέντρα φιλικά διακείμενα στις δυνάμεις εργασίας για κοινή δράση σε θέματα πολιτικών της εκπαίδευσης. Για την πραγματοποίηση του πιο πάνω σκοπού, το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ιδρύει, σχεδιάζει και συμμετέχει σε επιστημονικά προγράμματα σε διάφορους τομείς, (προσχολική αγωγή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, διασύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση και την κοινωνία, ίδρυση και λειτουργία Ακαδημίας της Εργασίας και της Δια βίου Εκπαίδευσης, κ.λ.π.»
Η  τριτοβάθµια Συνδικαλιστική Οργάνωση µε την επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Γ.Σ.Ε.Ε.) εκ του καταστατικού της, άρθρο 2, προβλέπεται ότι «..συγκροτείται ως ανώτατη κεντρική οργάνωση των εργατών και υπαλλήλων του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου των εργατών στην χώρα», έχει δε επίσης καταστατικούς σκοπούς και στόχους της μεταξύ των άλλων, αρθρο 9,  «τη  συνεχή προσπάθεια για τη διεύρυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων στο εθνικό εισόδηµα, ώστε να εξαλειφθεί προοδευτικά, η ανισοκατανοµή του προϊόντος της κοινωνικής εργασίας.
3. Η προσπάθεια για τη βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνικής θέσης των εργαζοµένων, για την ανύψωση της µορφωτικής και  πολιτιστικής τους στάθµης, για την εδραίωση της ∆ηµοκρατίας, για την προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας. ……….. 5. Η εξασφάλιση πλήρους απασχόλησης των εργατοϋπαλλήλων, ελεύθερης εκλογής εργασίας, προσωπικής ασφάλειας, ολοκληρωμένης κοινωνικής ασφάλισης, ελεύθερης διαπραγμάτευσης των όρων εργασίας για την προσέγγιση προς το ιδανικό της κοινωνικής δικαιοσύνης, µε τελική επιδίωξη την κατάργηση της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο.
8.α………….β.Η υπεράσπιση των ανθρώπινων και δηµοκρατικών δικαιωµάτων.
…..10. Οι βασικές αρχές διεθνών διακηρύξεων που αναφέρονται στα ανθρώπινα και δηµοκρατικά δικαιώµατα όλων των λαών, όπως:  α. Το καταστατικό της ∆ιεθνούς Συνοµοσπονδίας των Ελεύθερων Εργατικών Συνδικάτων ως και της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. β. Η ∆ιακήρυξη της Φιλαδελφείας για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (1944). γ. Ο Χάρτης του Ατλαντικού (1941).  δ. Η Παγκόσµια ∆ιακήρυξη του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών(ΟΗΕ) για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (1948).  ε. Οι Αρχές της Τελικής Πράξης της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης του Ελσίνκι. στ. Η Σύµβαση της Ρώµης του 1951. ζ. Ο Κοινωνικός Ευρωπαϊκός Χάρτης του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1961. η. Η Κοινωνική Χάρτα των Θεµελιωδών Κοινοτικών ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της ΕΟΚ του 1989.»

Β. Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ με έγγραφό του, που προώθησαν σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας  και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι Περιφέρειες Εκπαίδευσης,  ανακοίνωσε ότι «με το υπ’ αριθμ. 156263/Γ2/30-09-2014 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), έχει εγκριθεί και υλοποιείται η Πράξη «Δράσεις ευαισθητοποίησης και επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών», με δικαιούχο το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του ΥΠΘΠΑ» . Στα πλαίσια αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος το ΚΑΝΕΠ διοργανώνει  ενδοσχολικά προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με 8 νέους θεματικούς κύκλους μεταξύ των οποίων ο 16ος Θ.Κ, με αντικείμενο: «Επαγγελματική εκπαίδευση / κατάρτιση και η μέθοδος της Μαθητείας: Μεθοδολογία εφαρμογής και διασφάλιση ποιότητας (16)».Ο αριθμός στην παρένθεση είναι ο αριθμός των σεμιναρίων στον συγκεκριμένο θεματικό κύκλο.
Τι είναι η μέθοδος της μαθητείας: Στο μνημονιακό ΝΟΜΟ 4186/ΦΕΚ Α 193/17.09.2013   Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, άρθρο Άρθρο 9
Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής: «….3. Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο ημέρες εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ., καθώς και τις σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ο.Α.Ε.Δ. για διάρκεια ενός σχολικού έτους, ήτοι από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Αυγούστου εκάστου έτους.

Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας -Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας ….» Στο άρθρο δε Άρθρο 14 Ειδικά θέματα Μαθητείας ρυθμίζονται τα ακόλουθα:  « 1. Η «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Ο.Α.Ε.Δ., εξαιρουμένης της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων που εφαρμόζεται από τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτή έχουν τα Ε.Π.Α.Λ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της «Τάξης Μαθητείας». Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της «Τάξης Μαθητείας» της Ομάδας Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.    2. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.    3. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών, που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα Σ.Ε. των Επαγγελματικών Λυκείων, στα Εργαστηριακά Κέντρα, στα εργαστήρια Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, στα Ε.Κ.Φ.Ε. ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση.   4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας ρυθμίζονται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών καθώς και οι προϋποθέσεις και τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η συμμετοχή του Δημοσίου στις εισφορές και τις αποζημιώσεις των μαθητών και των εργοδοτών κατά τη διάρκεια της Μαθητείας.  5. Η «Τάξη Μαθητείας» είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από εθνικούς     ή και κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.» "

Γ. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα η υιοθέτηση  της καθολικής μαθητείας μέσα από τον αντιεκπαιδευτικό νόμο 4186/2013; *
 Η υποστήριξη του θεσμού αποτελεί στην πραγματικότητα εισαγωγή του  γερμανικού  διττού μοντέλου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  και του θεσμού της μαθητείας στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, θεσμός που δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, αλλά αποτελεί τη φυσική συνέχεια των μεθοδεύσεων και ενεργειών των τελευταίων δύο ετών, τόσο σε υπουργικό και κυβερνητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο φορέων και παραγόντων της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κόσμου Γερμανίας και Ελλάδας. Στα πλαίσια της προετοιμασίας του εδάφους για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, εντάσσονται τα δύο Μνημόνια που υπέγραψε στο Βερολίνο τον Δεκέμβριο του 2012 ο τότε υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ και ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Στο γερμανικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου ήδη εφαρμόζεται πλήρως το δυαδικό σύστημα εκπαίδευσης και  το οποίο χαρακτηρίζει η έντονη ταξικότητα, διοχετεύονται οι μαθητές 15 ετών και άνω, από τα κατώτερα κοινωνικά/οικονομικά στρώματα. Στις δομές αυτές φοιτούν και μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές, οι οποίοι για οικονομικούς λόγους δεν αποπεράτωσαν σπουδές πανεπιστημιακές. Βάση του συστήματος αποτελεί η προσφορά θέσεων μαθητείας από τις επιχειρήσεις, με την οποία γίνονται οι εγγραφές. Οι μαθητευόμενοι αμείβονται με χαμηλούς μισθούς, χαμηλότερους από τον κατώτατο και ανάλογα με την ειδικότητα.  Τα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Γερμανία αποφασίζονται και διαμορφώνονται από τις εταιρείες, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των ειδικοτήτων που θα προσφέρονται, δημιουργώντας παράλληλα τις θέσεις μαθητείας, αλλά και έχοντας αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιεχόμενου των σπουδών σύμφωνα πάντα με  τις ανάγκες της αγοράς. Εξάλλου, η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων γίνεται από τα Επιμελητήρια τα οποία συγκροτούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι τα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης που υιοθετούνται με πρότυπο το γερμανικό διττό μοντέλο, λειτουργούν προς όφελος του κεφαλαίου εφόσον παρέχουν στις επιχειρήσεις ευέλικτο, ευπροσάρμοστο, φτηνό και χωρίς δικαιώματα  εργατικό δυναμικό που καταρτίζεται, επανακαταρτίζεται και διοχετεύεται στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες της. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται και άλλος στόχος, καθώς η επαγγελματική εκπαίδευση προβάλλεται ως «ενεργητική πολιτική απασχόλησης» που συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, μειώνοντας τους αντίστοιχους δείκτες, εφόσον οι μαθητευόμενοι προσμετρούνται ως απασχολούμενοι.
Είναι φανερή η πολλαπλή σκοπιμότητα εφαρμογής του μοντέλου της διττής εκπαίδευσης  μέτρου και στην Ελλάδα, όταν ήδη  παρατηρούνται φαινόμενα εργοδότες, που έχουν προσλάβει μαθητευόμενους εργαζόμενους, που αμείβονται με χαμηλούς μισθούς, χαμηλότερους από τον κατώτατο και ανάλογα με την ειδικότητα, απολύουν παρανόμως μόνιμο προσωπικό, τη στιγμή μάλιστα που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στη χώρα μας είναι από αναποτελεσματικοί ως ανύπαρκτοι και μάλιστα όταν στην Ελλάδα υπάρχει κρίση που έχει οδηγήσει χιλιάδες επιχειρήσεις στο κλείσιμο. Ήδη σε πολλές δημόσιες εμφανίσεις του στην Ελλάδα ο Χ. Φούχτελ έχει αναφερθεί στη διαθεσιμότητα χιλιάδων θέσεων μαθητείας στη Γερμανία που μπορούν να καλυφθούν από νέους από την Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. Σε Ημερίδα για την Ε.Ε.Κ. στη Θεσσαλονίκη το Μάη του 2013, ο ίδιος ανέφερε: «η Γερμανία διαθέτει πολλές διαθέσιμες θέσεις σε σχολές μαθητείας και επιθυμεί να καλυφθούν από νέους που προέρχονται από την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Οι τελευταίοι, θα λαμβάνουν αποδοχές και θα μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας στην πατρίδα τους αλλά και στη Γερμανία». * (Τα στοιχεία λήφθησαν από το κείμενο του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Αμαντίδη «Η υιοθέτηση της καθολικής μαθητείας στην ελληνική πραγματικότητα: παροχή στις επιχειρήσεις ευέλικτου, ευπροσάρμοστου, φτηνού και χωρίς δικαιώματα εργατικού δυναμικού, που καταρτίζεται, επανακαταρτίζεται και διοχετεύεται στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες της». Εφημερίδα ΑΥΓΗ 08.09.2013)
Δ. Και επί του προκειμένου. Το Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π.) της ΓΣΕΕ, πέραν του γεγονότος ότι με τις ευλογίες του Υπουργείου Παιδείας αναζητά τους πελάτες του μέσα στα δημόσια σχολεία, με την ανάπτυξη του  16ο θεματικού κύκλου του επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με αντικείμενο: «Επαγγελματική εκπαίδευση / κατάρτιση και η μέθοδος της Μαθητείας: Μεθοδολογία εφαρμογής και διασφάλιση ποιότητας (16)»  υιοθετεί άκριτα  το θεσμό  της συγκεκριμένης μορφής μαθητείας και μάλιστα επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς, ώστε να τον εφαρμόσουν καλύτερα?  Η συγκεκριμένη δράση και ανάπτυξη αυτού του θεματικού κύκλου από το ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ  συμβαδίζει με τους καταστατικούς σκοπούς της ΓΣΣΕ και βοηθά στην  κατάκτηση και υλοποίησή τους;  Η μήπως η ΓΣΕΕ έχει παρεκκλίνει  από τους σκοπούς της , αποδέχεται τελικά και εξυπηρετεί στην πράξη  μνημονιακές πολιτικές   που θέλουν να προσδιορίσουν νέο τοπίο στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης και της εργασίας. Τουλάχιστον για το τοπίο  της δημόσιας εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό  κίνημα έχει θέσεις, πορεία και όραμα που αν μη τι άλλο η ΓΣΕΕ πρέπει να μελετήσει και να αφουγκραστεί. Τα ερωτηματικά μακάρι να έχουν αρνητική απάντηση στην πράξη.

ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με τις ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Bottom Ad [Post Page]