Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
          Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Παραιτήσεις εκπαιδευτικών – ΕΠΕΙΓΟΝ!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
   Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας στις 10 Νοέμβρη πληροφορούμαστε τα εξής: «Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέας Λοβέρδος έκανε αποδεκτές 52 αιτήσεις εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση από τις συνολικά 345 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Ο 52 αιτήσεις, από τις οποίες είναι 18 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 34 για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τις 137 και 208 αντίστοιχα που υποβλήθηκαν συνολικά, αφορούν αποκλειστικά σε εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας». Δυστυχώς το Υπουργείο εξακολουθεί να εμπαίζει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς ακολουθώντας τη γνωστή τακτική του «διαίρει και βασίλευε» και στο πολύ σοβαρό θέμα των συνταξιοδοτήσεων!  
   Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α/1-8-2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις διατάξεις του άρθρου 329, παρ. 6, εδάφ. Β. του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ.Α/11-4-2012), επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να παραιτηθούν στη διάρκεια του διδακτικού έτους, για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ο Νόμος με σαφήνεια αναφέρει ότι οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από τη γνώμη του ΚΥΣΔΕ. Η γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ, ως θεσμοθετημένου Συλλογικού οργάνου είναι δεσμευτική για τον Υπουργό, ο οποίος είτε οφείλει να την αποδεχτεί είτε να την αναπέμψει για νέα κρίση στο Συμβούλιο. Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ να γίνεται ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ χρήση των αποφάσεων του Συμβουλίου. Πιο Συγκεκριμένα:
  1. Στην πράξη 34/19-9-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 16 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε  να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 6!
  2. Στην πράξη 36/3-10-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 27 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 10!
  3. Στην πράξη 37/17-10-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 24 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 2!
  4. Στην πράξη 38/24-10-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 41 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε  να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 17!
   Η μη ικανοποίηση των αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών παραβιάζει κατάφωρα, τόσο τα  δικαιώματα του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος « Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας», όσο και τη θεμελιώδη Συνταγματική αρχή της ισότητας και της ισονομίας, τις  οποίες καθιερώνει το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, και οι οποίες επιβάλλουν από πλευράς εξουσίας την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων, που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες, ώστε να  διασφαλίζεται η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των πολιτών με ίσους όρους.  Κατά εξουσιοδότηση του νόμου και μόνον αναγνωρίζεται στη Διοίκηση η ευχέρεια να ρυθμίσει με ενιαίο ή με διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις και σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερες  κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες που επικρατούν  και  που συνδέονται με κάθε μια από τις καταστάσεις ή σχέσεις αυτές, πάντα όμως μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας που αποκλείουν σε κάθε περίπτωση την  άνιση μεταχείριση, με τη μορφή είτε της  εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου ή την επιβολή  αδικαιολόγητης επιβάρυνσης.
   Επιπλέον κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1  «Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη..».  Με τη διάταξη αυτή ανάγεται σε δικαίωμα (ατομικό) η συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας και κατοχυρώνεται η οικονομική ελευθερία, ειδική πλευρά της οποίας είναι η ελευθερία της εργασίας (ως ατομικό δικαίωμα), δηλαδή το δικαίωμα καθενός να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το είδος, τον τόπο και το χρόνο της εργασίας του.
   Τέλος το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αναφέρει: «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους».  Έκφραση του κράτους δικαίου αποτελεί η βασική «αρχή της νομιμότητας» που πρέπει να διέπει τις  πράξεις της διοίκησης,  οι  κάθε δε είδους  περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά, πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται «την αρχή της αναλογικότητας».
   Είναι περισσότερο από προφανές ότι το Υπουργείο, με την αυθαίρετη και αυταρχική απόρριψη των αιτήσεων συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών,  τους στερεί το αναφαίρετο δικαίωμά τους να ορίσουν αυτοί τις ζωές τους και τις συνθήκες διαβίωσής τους, αποχωρώντας με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ από το σχολείο! Τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτα! Δεν τα χαρίζουμε σε ΚΑΝΕΝΑΝ!
   Σχετικά με τα υπόλοιπα θέματα, τα εναπομείναντα κενά της Δευτεροβάθμιας  μετά και τις τελευταίες προσλήψεις αναπληρωτών είναι 853 πλήρους ωραρίου και 262 μειωμένου! Τα 1115 κενά αφορούν όλες τις ειδικότητες! Οι πιστώσεις παρά τις όποιες προσπάθειες ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ενώ απομένουν 380 για εξατομικευμένη και εξειδικευμένη σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος για την ΠΔΣ στα ΕΠΑΛ υπάρχουν 500 πιστώσεις μόνο που η έναρξη της παραπέμπεται στις καλένδες! Για τον Υπουργό φυσικά υπάρχει λύση: Η Εθελοντική εργασία  με προσλήψεις αδιόριστων εκπαιδευτικών χωρίς μισθό, με κίνητρο μπόνους –μόρια για την μελλοντική τους πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση όποτε γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ!
   Η σημερινή ανακοίνωση της ΟΛΜΕ είναι αναμφίβολα η καλύτερη απάντηση στις μεθοδεύσεις αυτές:
«Η πολιτική της πλήρους απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται. Ενώ παραμένουν ακόμα απλήρωτοι συνάδελφοι αναπληρωτές και υπάρχουν ταυτόχρονα σενάρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών με 5-μηναμέσω του ΟΑΕΔ, έγιναν από τον Υπουργό Παιδείας ανακοινώσεις για το ότι μπορούν να καλυφθούν τα κενά των σχολείων με προσλήψεις αδιόριστων εκπαιδευτικών χωρίς μισθό, με κίνητρο μπόνους –μόρια για την μελλοντική τους πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση όποτε γίνει διαγωνισμός ΑΣΕΠ!!!
Έφτασαν στο σημείο, μετά τις απαράδεκτες αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις της προηγούμενης περιόδου (αύξηση διδακτικού ωραρίου, υποχρεωτικές υπερωρίες, συμπτύξεις τμημάτων, μετακινήσεις εκπαιδευτικών με διδασκαλία μέχρι και σε 5 σχολεία, προσλήψεις ωρομισθίων, διαθεσιμότητες-απολύσεις), να μεθοδεύουν εφιαλτικά σενάρια προσλήψεων  εκπαιδευτικών χωρίς μισθό.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταρράκωση της αξιοπρέπειας του εργαζόμενου και πιο ανήθικη εκμετάλλευση της ανεργίας – αδιοριστίας. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από το «Η Εργασία Απελευθερώνει (ArbeitMachtFrei)» των στρατοπέδων συγκέντρωσης.
Είναι οι τραγικές συνέπειες και η κατάληξη των πολιτικών του νεοφιλελευθερισμού παγκοσμίως  και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: από εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα φτάσαμε τώρα στους εργαζόμενους χωρίς μισθό.
Η όποια προσπάθεια κάνουν να το παρουσιάσουν ως «εθελοντισμό» και βοήθεια στο δημόσιο σχολείο, για τα παιδιά που δεν κάνουν μάθημα, είναι απλώς ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ.
Καλούμε τους συναδέλφους, με αξιοπρέπεια και με ευθύνη για τη ζωή και τα δικαιώματα όλων, να αντισταθούν σε αυτές τις μεθοδεύσεις».
Αθήνα 11/11/2014Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,6984517453
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr)


Βίκυ Αναγνώστη,
αιρετό αναπληρ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6979778287,
ηλ.δ/νση:vanagnosti@gmail.com)                     εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Bottom Ad [Post Page]