Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
          Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 13/11/2014 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
   Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 13 Νοέμβρη σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
 1. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντές Δ.Ε.
 2. Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών ΔΕ για αποδέσμευση και μετάταξη σε διοικητική θέση.
 3. Έγιναν δεκτές 6 ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Για το ίδιο θέμα απορρίφθηκε 1 αίτηση (μειοψηφούντων των αιρετών).
 4. Απορρίφθηκε 1 ένσταση εκπαιδευτικού επί των γενικών μεταθέσεων (μειοψηφούντων των αιρετών).
 5. Σχετικά με το πολύ σοβαρό θέμα των παραιτήσεων εκπαιδευτικών, καταθέσαμε στο συμβούλιο την ακόλουθη δήλωση:
«Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας στις 10 Νοέμβρη πληροφορούμαστε τα εξής: «Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέας Λοβέρδος έκανε αποδεκτές 52 αιτήσεις εκπαιδευτικών για συνταξιοδότηση από τις συνολικά 345 αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Ο 52 αιτήσεις, από τις οποίες είναι 18 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 34 για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τις 137 και 208 αντίστοιχα που υποβλήθηκαν συνολικά, αφορούν αποκλειστικά σε εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας»Mε την «επιλεκτική» αποδοχή 35 μόνο παραιτήσεων το Υπουργείο εμπαίζει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς ακολουθώντας τη γνωστή τακτική του «διαίρει και βασίλευε» και στο πολύ σοβαρό θέμα των συνταξιοδοτήσεων! 
   Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α/1-8-2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις διατάξεις του άρθρου 329, παρ. 6, εδάφ. Β. του Ν 4072/2012 (ΦΕΚ 86 τ.Α/11-4-2012), επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να παραιτηθούν στη διάρκεια του διδακτικού έτους, για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ο Νόμος με σαφήνεια αναφέρει ότι οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ύστερα από τη γνώμη του ΚΥΣΔΕ. Η γνωμοδότηση του ΚΥΣΔΕ, ως θεσμοθετημένου Συλλογικού οργάνου είναι δεσμευτική για τον Υπουργό, ο οποίος είτε οφείλει να την αποδεχτεί είτε να την αναπέμψει για νέα κρίση στο Συμβούλιο. Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι ΠΑΡΑΝΟΜΟ να γίνεται ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ χρήση των αποφάσεων του Συμβουλίου. Πιο Συγκεκριμένα:
 1. Στην πράξη 34/19-9-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 16 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε  να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 6!
 2. Στην πράξη 36/3-10-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 27 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 10!
 3. Στην πράξη 37/17-10-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 24 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 2!
 4. Στην πράξη 38/24-10-2014 το ΚΥΣΔΕ ομόφωνα έκανε δεκτές 41 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών και γνωμοδότησε  να λυθεί η υπαλληλική σχέση αυτών στη διάρκεια του διδακτικού έτους, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή/και σοβαροί οικογενειακοί λόγοι. Εξ αυτών ο Υπουργός επιλεκτικά έκανε δεκτές τις 17!
 5. Αρκετές από τις αιτήσεις αυτές υποβλήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς Ιούλιο και Αύγουστο και όχι φυσικά μετά την 1η Σεπτέμβριου όπως εσφαλμένα  αναφέρει το Δελτίο τύπου.
 6. Και τέλος: ποιος αποφάσισε ότι οι 35 εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ενώ οι άλλοι 173 δεν αντιμετωπίζουν εξίσου σοβαρά ή και μεγαλύτερα προβλήματα;
   Η μη ικανοποίηση των αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών παραβιάζει κατάφωρα, τόσο τα  δικαιώματα του άρθρου 2 παρ. 1 του Συντάγματος « Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας», όσο και τη θεμελιώδη Συνταγματική αρχή της ισότητας και της ισονομίας, τις  οποίες καθιερώνει το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, και οι οποίες επιβάλλουν από πλευράς εξουσίας την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων, που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες, ώστε να  διασφαλίζεται η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των πολιτών με ίσους όρους.  Κατά εξουσιοδότηση του νόμου και μόνον αναγνωρίζεται στη Διοίκηση η ευχέρεια να ρυθμίσει με ενιαίο ή με διαφορετικό τρόπο τις ποικίλες προσωπικές ή πραγματικές καταστάσεις και σχέσεις, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερες  κοινωνικές, οικονομικές, επαγγελματικές ή άλλες συνθήκες που επικρατούν  και  που συνδέονται με κάθε μια από τις καταστάσεις ή σχέσεις αυτές, πάντα όμως μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας που αποκλείουν σε κάθε περίπτωση την  άνιση μεταχείριση, με τη μορφή είτε της  εισαγωγής καθαρά χαριστικού μέτρου ή την επιβολή  αδικαιολόγητης επιβάρυνσης.
   Επιπλέον κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1  «Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη..».  Με τη διάταξη αυτή ανάγεται σε δικαίωμα (ατομικό) η συμμετοχή στην οικονομική ζωή της χώρας και κατοχυρώνεται η οικονομική ελευθερία, ειδική πλευρά της οποίας είναι η ελευθερία της εργασίας (ως ατομικό δικαίωμα), δηλαδή το δικαίωμα καθενός να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το είδος, τον τόπο και το χρόνο της εργασίας του.
   Τέλος το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αναφέρει: «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους».  Έκφραση του κράτους δικαίου αποτελεί η βασική «αρχή της νομιμότητας» που πρέπει να διέπει τις  πράξεις της διοίκησης,  οι  κάθε δε είδους  περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά, πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται «την αρχή της αναλογικότητας».
   Είναι περισσότερο από προφανές ότι το Υπουργείο, με την αυθαίρετη και αυταρχική απόρριψη των αιτήσεων συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών,  τους στερεί το αναφαίρετο δικαίωμά τους να ορίσουν αυτοί τις ζωές τους και τις συνθήκες διαβίωσής τους, αποχωρώντας με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ από το σχολείο! Τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτα! Δεν τα χαρίζουμε σε ΚΑΝΕΝΑΝ! Για τους λόγους αυτούς ζητώ να γίνουν σεβαστές οι αρχικές εισηγήσεις του ΚΥΣΔΕ».
 1. Για το θέμα των αποσπάσεων που απασχολεί εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και πριν τη συζήτηση καταθέσαμε την εξής δήλωση: «Λόγω των 1200 περίπου κενών στη ΔΕ είναι απολύτως ρεαλιστικό να ικανοποιηθούν και άλλες αιτήσεις απόσπασης. Για λόγους δικαιοσύνης, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, ζητώ να εξεταστούν από το Συμβούλιο όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις επανεξέτασης για διάφορους λόγους (υγείας, τρίτεκνοι,  οικογενειακοί-κοινωνικοί-οικονομικοί) των εκπαιδευτικών και να ικανοποιηθεί βάσει μορίων  ο μέγιστος δυνατός αριθμός αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση εκφράζω τις έντονες αντιρρήσεις μου για τη διαδικασία και είμαι υποχρεωμένος να ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΩ τους πίνακες».  Η θέση μας δεν έγινε δεκτή με αποτέλεσμα να ικανοποιηθούν 9 αιτήσεις εκπαιδευτικών από πλεονασματικές περιοχές, 1 τροποποίηση απόσπασης και 3 για εξαιρετικούς λόγους.  
 2.   Σχετικά με τα κενά σας κοινοποιούμε τους πίνακες των λειτουργικών κενών πλήρους και μειωμένου ωραρίου μετά και τις τελευταίες προσλήψεις αναπληρωτών. Τα ΣΥΝΟΛΙΚΑ  κενά με βάση τα στοιχεία των ΔΔΕ είναι  853 πλήρους και 262 μειωμένου ωραρίου. Το Υπουργείο συνεπώς, την ώρα που έχουν εξαντληθεί οι αρχικές πιστώσεις καλείται να καλύψει άμεσα 1115 κενά! Την ίδια στιγμή που τα κενά των ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια είναι πάνω από 1500! Αναζητούνται πιθανώς νέες πιστώσεις από τις άδειες άνευ αποδοχών, από το ΕΣΠΑ ή και από το ΠΔΕ. Στην πράξη θα φανεί αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί άμεσα!    

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΔΕ01.10
-
ΔΕ01.11
ΠΕ01.00
63
ΠΕ02.00
78
ΠΕ03.00
21
ΠΕ04.01
37
ΠΕ04.02
14
ΠΕ04.03
-
ΠΕ04.04
23
ΠΕ04.05
6
ΠΕ05.00
14
ΠΕ06.00
70
ΠΕ07.00
33
ΠΕ08.00
71
ΠΕ09.00
51
ΠΕ10.00
26
ΠΕ11.00
12
ΠΕ12.01
3
ΠΕ12.04
14
ΠΕ12.05
9
ΠΕ12.06
2
ΠΕ13.00
12
ΠΕ14.04
52
ΠΕ15.00
17
ΠΕ16.01
68
ΠΕ16.02
-
ΠΕ17.01
9
ΠΕ17.02
21
ΠΕ17.03
14
ΠΕ17.04
8
ΠΕ 18.02
12
ΠΕ18.08
1
ΠΕ18.12
12
ΠΕ18.18
9
ΠΕ18.23
9
ΠΕ18.31
--
ΠΕ18.36
8
ΠΕ19.00
54
ΤΕ01.02

Τα λειτουργικά κενά μειωμένου ωραρίου  είναι τα εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ
ΔΕ01.10
--
ΔΕ01.11
--
ΠΕ01.00
19
ΠΕ02.00
17
ΠΕ03.00
7
ΠΕ04.01
11
ΠΕ04.02
2
ΠΕ04.03
--
ΠΕ04.04
15
ΠΕ04.05
2
ΠΕ05.00
6
ΠΕ06.00
26
ΠΕ07.00
17
ΠΕ08.00
34
ΠΕ09.00
15
ΠΕ10.00
3
ΠΕ11.00
9
ΠΕ12.01
--
ΠΕ12.04
--
ΠΕ12.05
--
ΠΕ12.06
1
ΠΕ13.00
2
ΠΕ14.04
11
ΠΕ15.00
7
ΠΕ16.01
25
ΠΕ16.02
2
ΠΕ17.01
--
ΠΕ17.02
6
ΠΕ17.03
5
ΠΕ17.04
1
ΠΕ18.02
4
ΠΕ18.12
2
ΠΕ18.18
1
ΠΕ18.23
--
ΠΕ32.00
--
ΠΕ18.36
--
ΠΕ19.00
10
ΤΕ01.02
--


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
   Απέναντι στην εικόνα αυτή,  έχουμε την  πρόθεση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να αντιμετωπίσει τα κενά εκπαιδευτικού προσωπικού στα σχολεία με την επιστράτευση εθελοντών εκπαιδευτικών, προσφέροντας ως αντάλλαγμα την εξασφάλιση μορίων για μελλοντικό διορισμό. Παράλληλα υπάρχουν και σενάρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών με 5-μηνα μέσω του ΟΑΕΔ! Η πολιτική της πλήρους απορύθμισης των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται. Στις πολλές ταχύτητες εκπαιδευτικών που έχουν επιβληθεί στα σχολεία έρχεται τώρα να προστεθεί και η «νεκρά». Αυτή των απλήρωτων εκπαιδευτικών που θα δουλεύουν και θα αμείβονται με υποσχέσεις και μόνο!
   Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Ενωμένος ο κόσμος της εργασίας, διορισμένοι και αδιόριστοι, καλούμαστε να διασφαλίσουμε, με σκληρούς, αποφασιστικούς αγώνες το δικαίωμα στη μόνιμη  εργασία και σε αξιοπρεπή μισθό!


Αθήνα 13/11/2014Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr)


Βίκυ Αναγνώστη,
αιρετό αναπληρ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6979778287,
ηλ.δ/νση:vanagnosti@gmail.com)                     εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Bottom Ad [Post Page]